Meclisten Terör finansmanına engel!

TBMM Genel Kurulu'nda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.

GÜNCEL .
meclisten terör finansmanına engel!

TBMM Genel Kurulu'nda Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele kapsamında; Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme'nin ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması ile malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Terörizme fon sağlanması veya toplanması kapsamına giren fiillerin tanımlandığı kanunda, 'bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükümeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla kasten adam öldürme veya ağır yaralama', 'Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında terör suçu kabul edilen Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller' bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bu fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle ve kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayanlara, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka suç oluşturmadığı takdirde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacak. Bu suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bunlara özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak.

Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

BM Güvenlik Konseyi'nin, 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

Yabancı devlet tarafından bir kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye'den talepte bulunulması halinde, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen talep Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanacak. Bu değerlendirmede karşılıklılık ilkesi gözetilecek. Karar verilebilmesi için yabancı devlet tarafından taleple birlikte gerekçelerinin de gönderilmesi gerekecek.

Yabancı devlet hükümetinin, malvarlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili devletten teminat talep edilebilecek. Malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Dışişleri Bakanlığı'nca talepte bulunan devlete iletilecek.

Malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruşturma başlatılmazsa ilgili karar kaldırılabilecek.

Değerlendirme Komisyonu, kanun kapsamında suç olarak değerlendirilen fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul nedenlerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların; yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına, Türkiye'de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında CMK uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilecek.

Malvarlığının dondurulması kararları hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mali araştırma yapılacak.

Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak, Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Değerlendirme Komisyonu, MASAK Başkanının başkanlığında; Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, MİT ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşacak.

Malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlem hükümsüz olacak.

Malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılması kararları, Resmi Gazetede yayımlanacak. Bu kararlar yayımı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş sayılacak ve hukuki sonuç doğuracak.

Malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinde MASAK sorumlu olacak.

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Başkanlığa bildirecek.

Malvarlığının dondurulması kararı, gecikmeksizin yerine getirilecek.

Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi halinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabi olacak.

Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ait olacak. Ancak malvarlığı dondurulan kişiler, bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulanamayacak.

Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamayacak ve kolaylaştıramayacak.

Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere; taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi, banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar, kıymetli evrak, şirketlerdeki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, ticari işletme veya tüzel kişilerin mal ve hizmet alım ve satımı, bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, sigorta primi, avukatlık, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemeler MASAK Başkanlığı'nın izniyle yapılabilecek.

Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması halinde, ayrıca bu tüzel kişiye 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Başkanlığa 40 kadro tahsis edilecek.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 'terörün finansmanı' başlıklı, 'terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayanların, örgüt üyesi olarak cezalandırılmasını' öngören 8. maddesi, tasarıya taşındığı için yürürlükten kaldırılıyor.

Tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.

Tasarının görüşmelerinde, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Genç'e yönelik, 'İddialarınla ilgili yargıya git diyeceğim ama önce doktora gitmelisin' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de söz alarak, 'Ben Başbakan'a 'Tayyip' denmesini doğru bulmam ama 'yargı yerine doktora git' denmesini de doğru bulmam. Bu iddiaların sahibi biz değiliz, Amerikan belgeleri. İsviçre ile anlaşmamız var. Başbakan'ın bu ülkedeki bankalarda hesabının olmadığına dair belgeyi alın ve CHP sıralarına doğru sallayın' diye konuştu.

Genel Kurul'da Türkiye ile Kosova Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Tasarının kabul edilmesinin ardından, Danışma Kurulu kararıyla, yarın için alınan çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, birleşimi Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Meclisten Terör finansmanına engel!
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.